Sanitair project inclusief watervoorziening voor St. Charles Lwanga Nursery and Primary School, Kifukamiza-Kasaali gerealiseerd in 2017.

 

Dankzij vele giften,  kon men met de bouw van het toiletten complex (10 doorspoel toiletten) eind 2016 beginnen. Begin 2017 werd het toiletgebouw helemaal afgewerkt.

Wat nog ontbrak was de watervoorziening!

Met de school werd gekozen voor het realiseren van een constante watervoorziening door het boren naar grondwater. De beoogde watervoorziening op deze manier gerealiseerd houdt in, dat er in de toekomst geen water probleem meer zal zijn voor het hele schoolcomplex. Een doordachte, verantwoorde en duurzame investering dus. Hierover werd onderhandeld met een professioneel bedrijf in Kampala. Bedongen met het bedrijf werd, dat wij in fases konden werken.

Voor de eerste fase d.w.z. de grondboring met handpomp was een bedrag van 6.600 Euro nodig, zodat watervoorziening via het buizenstelsel naar alle gebouwen van de school gerealiseerd worden en ook het doorspoelen van de toiletten  mogelijk werd gemaakt.

Voor de tweede fase (de behuizing) was nog eens 4000 Euro nodig.

In september 2017 zag het bestuur, dat dankzij giften groot en klein,  wij beide fases konden realiseren. Een fantastisch resultaat werd bereikt. Een basis behoefte werd dankzij velen gerealiseerd .

 

Heel hartelijk dank!!!

Voedselprogramma

SOS MALTA, een NGO gevestigd in Malta, heeft OBUMU NEDERLAND-UGANDA

als partner uitgekozen om naast twee lagere scholen van RSCJ ook St. Charles

Lwanga Nursery and Primary School een voedsel programma aan te bieden. De

overeenkomst met Obumu loopt in eerste aanleg voor een jaar en kan worden

uitgebreid naar drie jaar. U begrijpt, dat het bestuur van Obumu

Nederland-Uganda hier verrast en dankbaar voor is. De school kan het geld, dat

nu wordt besteed aan de eenmaal per dag maaltijd voor alle kinderen, inzetten

voor een ander onderdeel van het

businessplan tot 2020.

 


Onderwijs voor vrouwen

Het gaat zeker snel met Obumu. Binnen OBUMU is in het afgelopen jaar een nieuwe project ontwikkeld, specifiek gericht op de ontwikkeling van vrouwen. Aangedragen en aan OBUMU gedoneerd door Octa Veldhuijzen-Wennekers is zij binnen de stichting de trekker van dit project .

Zoals bekend hebben vrouwen in Afrika, zo ook in Oeganda, weinig kansen tot het volgen van onderwijs. Veel vrouwen zijn nog analfabeet of zijn weinig ontwikkeld. Als gevolg hiervan hebben zij een achterstandspositie binnen hun directe sociale kring (gezin/familie en ook op de arbeidsmarkt. Bij de vrouwen/verzorgers van de leerlingen van de St. Charles Lwanga School in Kifukamiza is dit niet anders. Ook bij deze vrouwen blijkt grote behoefte te bestaan om versterkt te worden op gebied van onderwijs en ( in tweede instantie) skills te leren om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De koppeling van dit onderwijs aan de school waar hun kinderen al les krijgen, ligt voor de hand. De vrouwen zijn met de school vertrouwd, wat belangrijk is voor hun motivatie. Vanuit de St. Charles Lwanga School is in nauwe samenwerking met Octa de stichting “Women group Kifukamiza “ opgericht. Een comité ter plaatse, bestaande uit 4 vrouwen, heeft de behoeften in kaart gebracht en in overleg met Octa is een opzet gemaakt voor een

educatieprogramma. Analfabetisme bleek het grootste probleem te zijn. Dit wordt nu als eerste aangepakt. Een op de doelgroep afgestemd onderwijsprogramma is opgezet, gericht op basale vaardigheden (lezen, schrijven en rekenen). Er wordt met veel enthousiasme gewerkt. Half mei 2016 is men op St. Charles Lwanga Nursery and Primary School gestart met dit nieuwe project. Een groep van c.a. 23 vrouwen ontvangt nu eenmaal per week een dag onderwijs . De vrouwen blijken heel gemotiveerd te zijn. De kunst is om hen ook gemotiveerd te houden.

Inmiddels heeft de eerste groep het certificaat behaald in september 2017. Enkelen volgen nu een vervolgcursus om taal en rekenen nog beter onder de knie te krijgen.

En er is een nieuwe  groep gestart met een eerstejaars cursus. Ook hieruit blijkt dat dit initiatief wordt door de bevolking wordt gewaardeerd!

 

De lessen worden gegeven in het schoolgebouw van St. Charles. Hoewel door de gemeenschap/vrouwen een deel van de kosten wordt gedragen, is voor de aanvang financiële ondersteuning door sponsoring nodig, om het project een goede basis te geven. Gedoneerd werden inmiddels naast wat lesmateriaal, een laptop en beamer om het onderwijs te ondersteunen. Maar om dit project ook op termijn te laten slagen is uw donatie nodig om de aanvullende leermiddelen en een noodzakelijke sanitaire voorziening te realiseren.

 

Voor ondersteuning van dit project kiest u “leermiddelen” in onze winkel, want ook aan educatie- materiaal voor volwassenen is behoefte.

St. Charles Lwanga Nursery and Primary School, Kifukamiza-Kasaali

Deze school is eind 2013 opgericht in het arme Rakai disctrict (waar in de jaren ’80 de eerste gevallen van AIDS werden ontdekt). Sinds  2014 is Obumu betrokken en is er gezorgd voor de financiering van de afwerking van het eerste gebouwtje neergezet door de lokale gemeenschap.  Vervolgens is in 2015 begonnen met de bouw van  goede, ruime klaslokalen, een eerste aanzet tot watervoorziening d.m.v. het plaatsen van drie watertanks, schoolbanken en –tafels en lesmateriaal. De school is uitgegroeid van 85 naar zo’n 300 leerlingen en groeit nog steeds hard. In 2015 en 2016  en is de bouw van vier nieuwe, grote leslokalen gerealiseerd. In 2017 het toiletten complex en de watervoorziening. Dit alles werd volledig gefinancierd met donaties van Obumu. Maar ook de bevolking draagt financieel bij. Zo betaalden ze met 500 euro mee aan de watervoorziening; ze huurden zelf een stuk grond voor het verbouwen van groenten. En ook een naast de school gelegen onafgebouwd huis werd in huurkoop aangekocht om het terrein van de school uit te breiden. De exploitatie van de school is in balans en er is een schoolbestuur dat toezicht houdt op het reilen en zeilen van de school.