Zonder schooldiploma krijg je geen baan.

Maar wat als je geen identiteitspapieren hebt? Als je ouders geen schooluniform kunnen betalen welke verplicht is te dragen? Als je te veel honger hebt om te leren? Of als het onderwijs gewoon niet goed is? Kinderen in Oeganda kunnen vaak niet naar goede scholen.
Ook de moeders op het platteland zijn vaak niet naar school geweest. Stichting Obumu Nederland - Uganda helpt niet alleen de kinderen, maar ook de moeders. Dit door scholen te bouwen en goed onderwijs mogelijk te maken.Taal en rekenen geeft toegang op een betere toekomst!

 

Wilt u meehelpen? Graag zelfs!
Dit kan via het winkelwagentje of via: onze Rabo bankrekening t.n.v. Obumu Nederland - Uganda, 

NL47RABO 0323995020  BIC RABONL2U

 

Without education no job.

But what if you don't have any identity papers? If your parents cannot afford a school uniform which is mandatory to wear? When you are too hungry to learn? Or if the education is just not good? Children in Uganda often cannot go to good schools.

The mothers in the countryside often also did not go to school. Obumu Netherlands - Uganda Foundation not only helps the children, but also the mothers. This by building schools and making good education possible. Language and arithmetic provide access to a better future!

 

Would you like to help? welcome!
This can be done via the shopping cart or via our Rabobank account:

Obumu Nederland - Uganda,   NL47RABO 0323995020   BIC:RABONL2U

 

 

 

Noodfonds ter bestrijding van de effecten van Covid-19.

 

Sinds maart 2020 heeft ook het effect van de lock-down door Covid-19 virus een enorme impact op de bevolking rond de school.

Onze stichting probeert de bevolking te beschermen door hen meer hygiene bij te brengen. Dit gebeurt door de vrouwen van het "Empowerment Project" mondkapjes en zeep te laten maken, dat tegen een kleine vergoeding wordt verkocht. Daarnaast wordt een verpleegster ingehuurd om zowel deze vrouwen als de inwoners van Kifukamiza voorlichting te geven op het gebied van hygiene en de gevolgen van Corona.

Wilt u meehelpen om dit mogelijk te maken ... heel graag! Uw gift hiervoor graag vermelden onder Noodfonds. Covid-19.

 

Emergency fund to combat the effects of Covid-19.

 

Since March 2020, the effect of the lock-down due to Covid-19 virus has also had a huge impact on the population around the school.

Our foundation tries to protect the population by teaching them more hygiene. This is done by having the women of the "Empowerment Project" make mouth masks and soap, which is sold for a small fee. In addition, a nurse is hired to educate both these women and the residents of Kifukamisa on hygiene and the consequences of Corona.

Would you like to help make this possible ... please! Please state your donation for this under Emergency fund. COVID-19

.

 

Bouw Kleuter- en lagere school St. Charles Lwanga in Kifukamisa.

Het een na laatste klaslokaal inclusief twee kamertjes voor de receptie en de nachtwacht op het terrein van

St. Charles Lwanga kleuter- en lagere school is helemaal klaar en kon worden voorzien van meubilair.
Hiermee werd in februari 2020 gestart en ondanks de moeilijke situatie in Oeganda kon dit in mei afgewerkt worden.
Heel veel dank aan alle donors, die dit weer mogelijk maakten! Lees hier meer over onder Actuele Projecten.

En ook het "Women Empowerment Project",  een mogelijkheid voor vrouwen toegankelijkheid te krijgen tot basis educatie en als vervolgcursus de mogelijkheid te krijgen een naaicursus te volgen onder deskundige begeleiding maakt grote stappen. Zie meer onder: Actuele Projecten en onder Over Obumu: Bestuur en Commissie.

 

Construction of St. Charles Lwanga Nursery and Primary School in Kifukamisa.

The second to last classroom including two rooms for the reception and the night watch on the grounds of

St. Charles Lwanga Kindergarten and Primary School is completely ready and equipped with furniture.

This started in February 2020 and, despite the difficult situation in Uganda, it was completed in May.

Many thanks to all donors who made this possible again.!

And the "Women Empowerment Project", an opportunity for women to gain access to basic education and as a follow-up course to get the opportunity to follow a sewing course under expert supervision, is also making great strides.

See more under Current Projects.

 


Voor de RSCJ Middelbare school in Kalungu kon onze stichting  ieder jaar 1000 Euro overmaken om het lesmateriaal aan te vullen, waaraan groot gebrek is. In oktober 2022 ontvingen wij een prachtige donatie van 2000 Euro voor dit project dat in Kalungu met grote vreugde en dankbaarheid werd ontvangen.

 

Voor meer voortgang t.a.v.  het Internationaliserings Project tussen bovenstaande twee scholen met twee scholen in Helmond (Nederland) en het Voedsel programma zie: Actuele projecten.

 

 

For the RSCJ High School in Kalungu, our foundation was able yearly to transfer 1000 Euro to supplement the teaching material, which is lacking. In October 2022 we received a wonderful donation of 2000 Euro for this project, which was received with great joy and gratitude in Kalungu.

 

 

For more progress on  the Internationalization Project between the above two schools with two schools in Helmond (Netherlands) and the Food program see: Current projects.

 
Mondiale Bewustwording in Nederland en Oeganda.

 

Tussen de de lagere school "BBS De Vuurdoorn" in Helmond en de kleuter- en lagere school St. Charles Lwanga; het Dr. Knippenberg College en de RSCJ middelbare school in Kalungu is een digitaal uitwisselings programma opgezet sinds 2019  om elkaar beter te leren kennen en begrijpen. Dit digitale contact tussen leerkrachten en leerlingen is praktisch wekelijks. Vanuit beide zijden wordt dit als verrijkend ervaren.

 

Global Awareness in the Netherlands and Uganda.

 

Between the primary school "BBS De Vuurdoorn" in Helmond and the kindergarten and primary school St. Charles Lwanga; the Dr. Knippenberg College and the RSCJ high school in Kalungu is a digital exchange program set up since 2019 to get to know and understand each other better. This digital contact between teachers and students is practically weekly. This is experienced as enriching from both sides.